DK Coaching| graphic, design, website,CAI, ฝึกอบรม,สื่อการสอน
     
     
 

Training Course

Training Course| ภาพบรรยากาศอบรม

หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการในการบริหารจัดการงานอสังหาริมทรัพย์

1. การจัดการงานอสังหาริมทรัพย์ด้วย Excel 2016
2. การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดการงานด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วย Access 2016
3. การบริหารและติดตามโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วย GanttProject
4. การจัดการเอกสารออนไลน์ในงานอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Drive
5. การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานอสังหาริมทรัพย์ด้วย Wordpress


[อ่านต่อ]
   

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการสร้างสื่อ

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการสร้างสื่อ
1. การบริหารจัดการสอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Drive
2. การสร้างวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ
3. พัฒนาเว็บไซต์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพด้วย Moodle
4. พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการจัดการด้านศึกษาด้วย Access 2016
5. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียคุณภาพด้วย Flash CC
6. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพด้วย Adobe Captivate CC
7. การพัฒนาสื่อการสอนเชิงอินเตอร์แอคทีฟด้วย HTML5
8. การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผลงานทางวิชาการด้วย SPSS (เบื้องต้น)
9. การพัฒนาคาร์แรคเตอร์การ์ตูนเพื่อสื่อการสอนอย่างง่ายด้วย Photoshop CC


[อ่านต่อ]
   

การสร้างวิดีโอเพื่อนำเสนอและสื่อสารภายในองค์กร รุ่นที่ 1-2

  ด้วยองค์กรมีข้อมูลจำนวนมหาศาลหากมีการนำเสนอด้วยรูปแบบวิดีโอ จะช่วยกระชับเวลา และสรุปรวบยอดของข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถสร้างวิดีโอเพื่อนำเสนอและสื่อสารในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่าย ลดเวลาในการทำความเข้าใจ พร้อมเพิ่มคุณภาพในการสื่อสารอย่างยอดเยี่ยม
รุ่นที่ 1 วันที่ 24 มี.ค. 2560
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 ส.ค. 2560


[อ่านต่อ]
   

การบริหารจัดการโครงการและเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Drive รุ่นที่ 1-2

หลักสูตรนี้จะช่วยให้องค์กรท่านสามารถจัดการโครงการ และเอกสารภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และทำงานร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยม ลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพของงาน 
รุ่นที่ 1 วันที่ 10 มี.ค. 2560
รุ่นที่ 2 วันที่ 21 ก.ค. 2560


[อ่านต่อ]
   

หลักสูตรพัฒนาโปรแกรมด้วย PHP (เบื้องต้น) รุ่นที่ 1

เป็นหลักสูตรที่เพิ่มศักยภาพในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP พร้อมการใช้ฐานข้อมูล MySQL อย่างมืออาชีพ เพื่อให้งานออกมาเป็นมืออาชีพ
รุ่นที่ 1 วันที่ 23 -24 ก.พ. 2560


[อ่านต่อ]
   

หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลด้วย โปรแกรม Access 2016 รุ่นที่ 2-3

  ทุกองค์กรมีเครื่องมือช่วยในการทางาน Microsoft Office ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมในองค์กรหรือสานักงานส่วนใหญ่ และ Microsoft Access ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการจัดการฐานข้อมูลองค์กรได้เป็นอย่างดี
รุ่นที่ 2  วันที่ 16-17 ก.พ. 2560
รุ่นที่ 3  วันที่ 28-29 ก.ย. 2560


[อ่านต่อ]
   

หลักสูตร SPSS สำหรับงานวิจัย (เบื้องต้น) รุ่นที่ 2-3

  เป็นหลักสูตรที่ช่วยสอนการใช้งานโปรแกรม SPSS ซึ่งเป็นโปรแกรมสาหรับจัดการข้อมูลสาหรับงานวิจัย เพื่อให้นักวิจัยเข้าใจสถิติเบื้องต้น และสามารถประมวณผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 ม.ค. 2560
รุ่นที่ 3 วันที่ 7-8 ก.ย. 2560 


[อ่านต่อ]
   

การบริหารเอกสารขององค์กรด้วย MS Office 2016 รุ่นที่ 2-3

หลักสูตรการบริหารเอกสารขององค์กรด้วย MS Office (Word, Power Point & Excel ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 2013-2016) รุ่นที่ 2-3

    หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Power Point และ Microsoft Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และสามารถใช้งานได้หลากหลายเมนู เพื่อเป็นผู้ช่วยในสานักงานท่านได้เป็นอย่างดี

อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท
รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 ธ.ค. 2559 | ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 9 ธ.ค. 59 ลด 10%
รุ่นที่ 3 วันที่ 13-14 ก.ค. 2560 | ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 3 ก.ค. 60  ลด 10%


[อ่านต่อ]
   

กราฟิกดีไซต์อย่างมืออาชีพ ด้วย Photoshop CC รุ่นที่ 2-3

หลักสูตร กราฟิกดีไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Photoshop CC รุ่นที่ 2-3
    เป็นหลักสูตรที่ช่วยในการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบด้วยโปรแกรม Photoshop CC ให้นักพัฒนาสามารถออกแบบชิ้นงานได้สวยโดนใจ และนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานอย่างมืออาชีพ

อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท
รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 พ.ย. 2559 | ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 14 พ.ย. 59 ลด 10%
รุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 มิ.ย. 2560 | ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 12 มิ.ย. 60 ลด 10%


[อ่านต่อ]
   

พัฒนาเว็บไซต์องค์กรอย่างมืออาชีพ ด้วย Wordpress รุ่นที่ 2

หลักสูตร พัฒนาเว็บไซต์องค์กรอย่างมืออาชีพ ด้วย Wordpress รุ่นที่ 2
เป็นหลักสูตรที่ช่วยในการออกแบบหน้าเว็บไซต์ โดยใช้ Style Sheet ของ CMS ซึ่งทาให้เข้าใจโครงสร้างของ Style Sheet และช่วยในการออกแบบ เพื่อให้สามารถออกแบบหน้าเว็บได้อย่างถูกใจและสวยงาม

อบรม 1 วัน 9:00 - 16:00 น. | ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,300 บาท
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 พ.ย. 2559 | ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 8 พ.ย. 59 ลด 10%


[อ่านต่อ]
   

เว็บดีไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Photoshop CC + Dreamweaver CC รุ่นที่ 2-3

หลักสูตร เว็บดีไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Photoshop CC + Dreamweaver CC รุ่นที่ 2-3

อบรม 2 วัน 9:00 - 16:00 น. | ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท
รุ่นที่ 2 วันที่ 10-11 พ.ย. 2559 | ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 1 พ.ย. 59 ลด 10%
รุ่นที่ 3 วันที่ 15-16 มิ.ย. 2560 | ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 5 มิ.ย. 60 ลด 10%


[อ่านต่อ]
   

พัฒนาเว็บไซต์สำหรับการศึกษาด้วย Moodle รุ่นที่ 2-3

เป็นหลักสูตรที่ช่วยในสร้างเว็บไซต์สำหรับการศึกษาที่จะตอบโจทย์การจัดการหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ง่าย และรองรับการใช้งานผ่านระบบออนไลน์ ที่จะช่วยให้การเรียนการสอน และการติดตามการเรียนของนักเรียนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

อบรม 1 วัน 9:00 - 16:00 น | ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,900 บาท
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 ต.ค. 2559 | ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 18 ต.ค. 59 ลด 10%
รุ่นที่ 3 วันที่ 22 ก.ย. 2550 | ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 12 ก.ย. 60 ลด 10%


[อ่านต่อ]
   
Page : | 1