DK Coaching| graphic, design, website,CAI, ฝึกอบรม,สื่อการสอน
     
     
 
  << Back
  หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการสร้างสื่อ
 

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการสร้างสื่อ
1. การบริหารจัดการสอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Drive
2. การสร้างวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ
3. พัฒนาเว็บไซต์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพด้วย Moodle
4. พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการจัดการด้านศึกษาด้วย Access 2016
5. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียคุณภาพด้วย Flash CC
6. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพด้วย Adobe Captivate CC
7. การพัฒนาสื่อการสอนเชิงอินเตอร์แอคทีฟด้วย HTML5
8. การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผลงานทางวิชาการด้วย SPSS (เบื้องต้น)
9. การพัฒนาคาร์แรคเตอร์การ์ตูนเพื่อสื่อการสอนอย่างง่ายด้วย Photoshop CC

 
 

1. การบริหารจัดการสอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Drive
สำหรับ: ผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ชำนาญการ อาจารย์สอนระดับประถม ระดับมัฐยมต้นและปลาย อาจารย์พัฒนาสื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ และผู้ที่สนใจทุกสาขาอาชีพ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน)
ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,300 บาท
-รุ่นที่ 1 : 24 ต.ค. 2559
-รุ่นที่ 2 : 19 เม.ย. 2560

2. การสร้างวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ
สำหรับ: นักพัฒนาสื่อการเรียนรู้ อาจารย์ชำนาญการ อาจารย์สอนระดับประถม ระดับมัฐยมต้นและปลาย อาจารย์พัฒนาสื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ และผู้ที่สนใจทุกสาขาอาชีพ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน)
ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,300 บาท
-รุ่นที่ 1 : 27 ต.ค. 2559
-รุ่นที่ 2 : 8 พ.ค. 2560

3. พัฒนาเว็บไซต์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพด้วย Moodle
สำหรับ: นักพัฒนาสื่อการเรียนรู้ อาจารย์ชำนาญการ อาจารย์สอนระดับประถม ระดับมัฐยมต้นและปลาย อาจารย์พัฒนาสื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ และผู้ที่สนใจทุกสาขาอาชีพ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน)
ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,300 บาท
-รุ่นที่ 1 : 31 ต.ค. 2559
-รุ่นที่ 2 : 27 พ.ค. 2560

4. พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการจัดการด้านศึกษาด้วย Access 2016
สำหรับ: ผู้รับผิดชอบวิเคราะข้อมูลและแผน ข้อมูล ผู้รับผิดชอบฝ่ายวางแผน นักสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ  อาจารย์ และผู้ที่สนใจทุกสาขาอาชีพ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน)
ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท
-รุ่นที่ 1 : 20-21 เม.ย. 2560
-รุ่นที่ 2 : 19-20 ต.ค. 2560

5. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียคุณภาพด้วย Flash CC
สำหรับ: นักพัฒนาสื่อการเรียนรู้ อาจารย์ชำนาญการ อาจารย์สอนระดับประถม ระดับมัฐยมต้นและปลาย อาจารย์พัฒนาสื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ และผู้ที่สนใจทุกสาขาอาชีพ  (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน)
ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท
-รุ่นที่ 1 : 24-25 เม.ย. 2560
-รุ่นที่ 2 : 12-13 ต.ค. 2560

6. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพด้วย Adobe Captivate CC
สำหรับ: นักพัฒนาสื่อการเรียนรู้ อาจารย์ชำนาญการ อาจารย์สอนระดับประถม ระดับมัฐยมต้นและปลาย อาจารย์พัฒนาสื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ และผู้ที่สนใจทุกสาขาอาชีพ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน)
ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท
-รุ่นที่ 1 : 27-28 เม.ย. 2560
-รุ่นที่ 2 : 26-27 ต.ค. 2560

7. การพัฒนาสื่อการสอนเชิงอินเตอร์แอคทีฟด้วย HTML5
สำหรับ:นักพัฒนาสื่อการเรียนรู้ อาจารย์ชำนาญการ อาจารย์สอนระดับประถม ระดับมัฐยมต้นและปลาย อาจารย์พัฒนาสื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน)
ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท
-รุ่นที่ 1 : 4-5 พ.ค. 2560
-รุ่นที่ 2 : 23-24 ต.ค. 2560

8. การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผลงานทางวิชาการด้วย SPSS (เบื้องต้น)
สำหรับ: นักพัฒนาสื่อการเรียนรู้ อาจารย์ชำนาญการ อาจารย์สอนระดับประถม ระดับมัฐยมต้นและปลาย อาจารย์พัฒนาสื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ และผู้ที่สนใจทุกสาขาอาชีพ(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน)
ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท
-รุ่นที่ 1 : 11-12 พ.ค. 2560

9. การพัฒนาคาร์แรคเตอร์การ์ตูนเพื่อสื่อการสอนอย่างง่ายด้วย Photoshop CC
สำหรับ: นักพัฒนาสื่อการเรียนรู้ อาจารย์ชำนาญการ อาจารย์สอนระดับประถม ระดับมัฐยมต้นและปลาย อาจารย์พัฒนาสื่อขอเลื่อนวิทยฐานะและผู้ที่สนใจทุกสาขาอาชีพ  (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน)
ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท
-รุ่นที่ 1 : 21 ต.ค. 2559
-รุ่นที่ 2 : 20 พ.ค. 2560

สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร
สิ่งที่ต้องเตรียม : ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมโน๊คบุ๊คมาเอง
อบรม 09.00 - 16.00 น. ณ  บริษัทดีเคโค๊ด จำกัด

  ข้อมูลเพิ่มเติม/ใบสมัครออนไลน์ : https://goo.gl/forms/ijWmw6Ifdv34r5oA3