DK Coaching| graphic, design, website,CAI, ฝึกอบรม,สื่อการสอน
     
     
 
  << Back
  หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการในการบริหารจัดการงานอสังหาริมทรัพย์
 

1. การจัดการงานอสังหาริมทรัพย์ด้วย Excel 2016
2. การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดการงานด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วย Access 2016
3. การบริหารและติดตามโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วย GanttProject
4. การจัดการเอกสารออนไลน์ในงานอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Drive
5. การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานอสังหาริมทรัพย์ด้วย Wordpress

 
 

1. การจัดการงานอสังหาริมทรัพย์ด้วย Excel 2016
สำหรับ: เจ้าหน้าที่ธุรการ งานขาย การตลาด เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่งานบริการและสนับสนุน จัดการโครงการ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน)
ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,300 บาท
-รุ่นที่ 1 : 14 พ.ย. 2559
-รุ่นที่ 2 : 12 มิ.ย. 2560

2. การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดการงานด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วย Access 2016
สำหรับ: ผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลและแผน ฝ่ายวางแผน ฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูล (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน)
ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท
-รุ่นที่ 1 : 28-29 พ.ย. 2559
-รุ่นที่ 2 : 26-27 มิ.ย. 2560

3. การบริหารและติดตามโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วย GanttProject
สำหรับ: ผู้จัดการโครงการ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ผู้ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ผู้ประเมินคุณภาพงานก่อสร้าง ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง (ไม่จำเป็นต้องมีพื้น
ฐาน)
ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,300 บาท
-รุ่นที่ 1 : 21 ธ.ค. 2559
-รุ่นที่ 2 : 24 ก.ค. 2560

4. การจัดการเอกสารออนไลน์ในงานอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Drive
สำหรับ: ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการด้านงานบริการ พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย หัวหน้างาน นักประชาสัมพันธ์ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน)
ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,300 บาท
-รุ่นที่ 1 : 12 ธ.ค. 2559
-รุ่นที่ 2 : 7 ก.ค. 2560

5. การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานอสังหาริมทรัพย์ด้วย Wordpress
สำหรับ: เจ้าหน้าที่สารสนเทศน์ นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูล นักการตลาด ฝ่ายขาย (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน)
ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,300 บาท
-รุ่นที่ 1 : 16 ธ.ค. 2559
-รุ่นที่ 2 : 10 ก.ค. 2560

สวัสดิการ เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวัน | ใบประกาศผ่านหลักสูตร
สิ่งที่ต้องเตรียม : ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมโน๊คบุ๊คมาเอง
อบรม 09.00 - 16.00 น. ณ  บริษัทดีเคโค๊ด จำกัด
(หลัง มข. ฝั่ง โนนม่วง)

  ข้อมูลเพิ่มเติม/ใบสมัครออนไลน์ : https://goo.gl/forms/wCcfkhqJoK5kVXxG3